Căutare text în Biblie

 

Cuvânt

 

Rezultate din Biblie pentru MERS

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 308 pentru MERS.

Ezechiel Capitol 1

Ezechiel Capitol 1 Plingerile lui Ieremia 5 Ezechiel Capitol 1 1 În al treizecilea an, în a cincea zi a lunii a patra, pe cînd eram între prinșii de război dela rîul Chebar, s`au deschis cerurile, și am avut vedenii dumnezeiești. 2 În a cincea zi a lunii-era în anul al cincilea al robiei împăratului Ioiachin, - 3 Cuvîntul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în țara Haldeilor, lîngă rîul Chebar; și acolo a venit mîna Domnului peste el. 4 M`am uitat, și iată că a venit dela mează-noapte un vînt năpraznic, un nor gros, și un snop de foc, care răspîndea de jurîmprejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieșea din mijlocul focului. 5 Tot în mijloc, se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfățișare avea o asemănare omenească. 6 Fiecare din ele avea patru fețe, și fiecare avea patru aripi. 7 Picioarele lor erau drepte, și talpa picioarelor lor era ca a piciorului unui vițel, și scînteiau ca niște aramă lustruită. 8 Supt aripi, ...

 

Ezechiel Capitol 10

Ezechiel Capitol 10 Ezechiel 9 Ezechiel Capitol 10 1 M`am uitat, și iată că pe cerul care era deasupra capului heruvimilor era ceva ca o piatră de safir; deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie. 2 Și Domnul a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in: ,,Vîră-te între roatele de supt heruvimi, umple-ți mînile cu cărbunii aprinși cari sînt între heruvimi, și împrăștie -i peste cetate!`` Și el s`a vîrît între roate supt ochii mei. 3 Heruvimii stăteau în partea dreaptă a casei, cînd s -a vîrît omul acela între roate, iar norul a umplut curtea din lăuntru. 4 Atunci slava Domnului s`a ridicat de pe heruvimi, și s`a îndreptat spre pragul casei, așa în cît Templul s`a umplut de nor, și curtea s`a umplut de strălucirea slavei Domnului. 5 Vîjiitul aripilor heruvimilor s`a auzit pînă la curtea de afară, ca glasul Dumnezeului Celui Atotputernic, cînd vorbește, 6 Cînd a poruncit deci omului aceluia îmbrăcat în haina de ...

 

Deuteronomul Capitol 31

... cuvinte întregului Israel: 2 ,,Astăzi``, le -a zis el, ,,eu sînt în vîrstă de o sută douăzeci de ani: nu voi mai putea merge în fruntea voastră și Domnul mi -a zis: ,,Tu să nu treci Iordanul!`` 3 Domnul, Dumnezeul tău, va merge El însuș înaintea ta, va nimici neamurile acestea dinaintea ta, și vei pune stăpînire pe ele. Iosua va merge înaintea ta, cum a spus Domnul. 4 Domnul va face neamurilor acestora cum a făcut lui Sihon și Og, împărații Amoriților ... cari vi le-am dat. 6 Întăriți-vă și îmbărbătați-vă! Nu vă temeți și nu vă înspăimîntați de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, va merge El însuș cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa``. 7 Moise a chemat pe Iosua, și i -a ... care Domnul a jurat părinților lor că le -o va da, și tu îi vei pune în stăpînirea ei. 8 Domnul însuș va merge înaintea ta, El însuș va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa; nu te teme, și nu te spăimînta!`` 9 ...

 

Iosua Capitol 18

Iosua Capitol 18 Iosua 17 Iosua Capitol 18 1 Toată adunarea copiilor lui Israel s`a strîns la Silo, și au așezat acolo cortul întîlnirii. Țara era supusă înaintea lor. 2 Mai rămîneau șapte seminții ale copiilor lui Israel, cari nu-și primiseră încă partea de moștenire. 3 Iosua a zis copiilor lui Israel: ,,Pînă cînd vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpînire țara pe care v`a dat -o Domnul, Dumnezeul părinților voștri? 4 Alegeți trei bărbați de fiecare seminție, și -i voi porni. Să se scoale, să străbată țara, să facă un plan în vederea împărțelii, și să se întoarcă la mine. 5 S`o împartă în șapte părți; Iuda să rămînă în hotarele lui la miazăzi, și casa lui Iosif să rămînă în hotarele ei la miază noapte. 6 Voi dar, să faceți un plan al țării împărțite în șapte părți, și să mi -l aduceți aici. Voi arunca sorțul pentru voi înaintea Domnului, Dumnezeului nostru. 7 Dar Leviții să n`aibă parte în mijlocul vostru, căci moștenirea lor este preoția Domnului; și Gad, Ruben și jumătate din seminția lui Manase, și-au primit moștenirea, pe care ...

 

Ieremia Capitol 42

... Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului, Dumnezeului vostru, și dacă veți zice: ,Nu vrem să rămînem în țara aceasta, 14 nu, ci vom merge în țara Egiptului, unde nu vom vedea nici războiul, nici nu vom auzi glasul trîmbiței, nici nu vom duce lipsă de pîne, și acolo vom ... Israel: ,Cum s`a vărsat mînia și urgia Mea peste locuitorii Ierusalimului, așa se va vărsa urgia Mea și peste voi, dacă veți merge în Egipt; veți fi o pricină de afurisenie, de groază, de blestem și de ocară, și nu veți mai vedea niciodată locul acesta!` 19 Rămășițe ...

 

Exodul Capitol 10

... la Faraon pe Moise și Aaron. ,,Duceți-vă,`` le -a zis el, ,,și slujiți Domnului, Dumnezeului vostru. Cari și cine sînt ceice vor merge?`` 9 Moise a răspuns: ,,Vom merge cu copiii și cu bătrînii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oile și boii noștri; căci avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului ... Moise, și a zis: ,,Duceți-vă, și slujiți Domnului! Să nu rămînă în țară decît oile și boii voștri; copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi.`` 25 Moise a răspuns: ,,Chiar să ne dai tu însuți jertfele și arderile de tot, pe cari le ...

 

Exodul Capitol 32

... împotriva Mea, pe acela îl voi șterge din cartea Mea. 34 Du-te dar, și du poporul unde ți-am spus. Iată, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua răzbunării Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!`` 35 Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru că făcuse ...

 

Numeri Capitol 32

... Moise, și au zis: ,,Vom face aici ocoale pentru vitele noastre și cetăți pentru pruncii noștri: 17 apoi ne vom înarma în grabă și vom merge înaintea copiiilor lui Israel, pînă îi vom duce în locul care le este rînduit; și pruncii noștri vor locui în aceste cetăți întărite, din pricina ... nostru. 26 Pruncii noștri, nevestele, turmele noastre și toate vitele noastre, vor rămînea în cetățile Galaadului; 27 iar robii tăi, toți înarmați pentru război, vor merge să se lupte înaintea Domnului, cum zice domnul nostru.`` 28 Moise a dat porunci cu privire la ei preotului Eleazar, lui Iosua, fiul ... ca să lupte înaintea Domnului, după ce țara va fi supusă înaintea voastră, să le dați în stăpînire ținutul Galaadului. 30 Dar dacă nu vor merge înarmați împreună cu voi, să se așeze în mijlocul vostru în țara Canaanului.`` 31 Fiii lui Gad și fiii lui Ruben au răspuns: ,,Vom face ...

 

Iosua Capitol 6

Iosua Capitol 6 Iosua 5 Iosua Capitol 6 1 Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. 2 Domnul a zis lui Iosua: ,,Iată, dau în mînile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași. 3 Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dînd ocol cetății odată. Așa să faci șase zile. 4 Șapte preoți să poarte înaintea chivotului șapte trîmbițe de corn de berbece; în ziua a șaptea, să înconjurați cetatea de șapte ori, și preoții să sune din trîmbițe. 5 Cînd vor suna lung din cornul de berbece, și cînd veți auzi sunetul trîmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși, și poporul să se suie, fiecare drept înainte.`` 6 Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoți, și le -a zis: ,,Luați chivotul legămîntului, și șapte preoți să poarte cele șapte trîmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului.`` 7 Și a zis poporului: ,,Porniți, înconjurați cetatea, și bărbații înarmați să treacă înaintea chivotului Domnului.`` 8 Dupăce a vorbit Iosua poporului, cei șapte preoți ...

 

Judecatorii Capitol 4

... Dacă vii tu cu mine, mă voi duce; dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce``. 9 Ea a răspuns: ,,Voi merge cu tine; dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mînile unei femei``. Și Debora s ... 14 Atunci Debora a zis lui Barac: ,,Scoală-te, căci iată ziua cînd dă Domnul pe Sisera în mînile tale. Într`adevăr, Domnul, merge înaintea ta``. Și Barac s`a repezit de pe muntele Taborului, cu zece mii de oameni după el. 15 Domnul a pus ...

 

Judecatorii Capitol 7

... încă prea mult. Pogoară -i la apă, și acolo ți -i voi alege; acela despre care îți voi spune: ,Acesta să meargă cu tine`, va merge cu tine; și acela despre care îți voi spune: ,Acesta să nu meargă cu tine`, nu va merge cu tine``. 5 Ghedeon a pogorît poporul la apă, și Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Pe toți cei ce vor limpăi ...

 

   Următoarele >>>