Iosua 17

Iosua

Capitol 18

1

Toată adunarea copiilor lui Israel s`a strîns la Silo, și au așezat acolo cortul întîlnirii. Țara era supusă înaintea lor.

2

Mai rămîneau șapte seminții ale copiilor lui Israel, cari nu-și primiseră încă partea de moștenire.

3

Iosua a zis copiilor lui Israel: ,,Pînă cînd vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpînire țara pe care v`a dat -o Domnul, Dumnezeul părinților voștri?

4

Alegeți trei bărbați de fiecare seminție, și -i voi porni. Să se scoale, să străbată țara, să facă un plan în vederea împărțelii, și să se întoarcă la mine.

5

S`o împartă în șapte părți; Iuda să rămînă în hotarele lui la miazăzi, și casa lui Iosif să rămînă în hotarele ei la miază noapte.

6

Voi dar, să faceți un plan al țării împărțite în șapte părți, și să mi -l aduceți aici. Voi arunca sorțul pentru voi înaintea Domnului, Dumnezeului nostru.

7

Dar Leviții să n`aibă parte în mijlocul vostru, căci moștenirea lor este preoția Domnului; și Gad, Ruben și jumătate din seminția lui Manase, și-au primit moștenirea, pe care le -a dat -o Moise, robul Domnului, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit.``

8

Cînd s`au sculat bărbații și au pornit să facă planul țării, Iosua le -a dat porunca aceasta: ,,Duceți-vă, străbateți țara, faceți-mi un plan, și întoarceți-vă la mine; apoi eu voi arunca pentru voi sorțul înaintea Domnului, la Silo.``

9

Bărbații aceștia au plecat, au străbătut țara, și au făcut planul după cetăți, într`o carte, împărțind -o în șapte părți, și s`au întors la Iosua în tabără la Silo.

10

Iosua a aruncat înaintea Domnului sorți pentru ei la Silo, și a împărțit țara între copiii lui Israel, dînd fiecăruia partea lui.

11

Sorțul a căzut pe seminția fiilor lui Beniamin, după familiile lor, și partea care le -a căzut prin sorți își avea hotarele între fiii lui Iuda și fiii lui Iosif.

12

În spre miază-noapte, hotarul lor pornea dela Iordan. Suia pela miază noapte de Ierihon, se ridica în munte spre apus, și ieșea în pustia Bet-Aven.

13

De acolo trecea prin Luz, la miazăzi de Luz, adică Betel, și se pogora la Atarot-Adar, peste muntele care este la miază-zi de Bet-Horonul de jos.

14

Înspre apus, hotarul mergea și se întorcea pela miazăzi de muntele care este în fața Bet-Horonului; mergea spre miazăzi, și ieșea la Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, cetatea fiilor lui Iuda. Aceasta era partea de apus.

15

Partea de miazăzi începea dela capătul Chiriat-Iearimului. Hotarul mergea spre apus pînă la izvorul apelor Neftoahului.

16

Se pogora pela capătul muntelui care este în fața văii Ben-Hinom, în valea Refaimiților, la miazănoapte. Se pogora prin valea Hinom, pe partea de miazăzi a Iebusiților, pînă la En-Roguel.

17

Se îndrepta spre miază noapte la En-Șemeș, apoi la Ghelilot, care este în fața suișului Adumim, și se pogora pela piatra lui Bohan, fiul lui Ruben.

18

Trecea pe partea de miazănoapte în fața Arabei, se pogora pela Araba,

19

mergea înainte pe partea de miazănoapte de Bet-Hogla, și ieșea la sînul de miazănoapte al mării Sărate, spre îmbucătura Iordanului la miazăzi. Acesta era hotarul de miazăzi.

20

Înspre răsărit hotarul îl făcea Iordanul. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor, cu hotarele ei de jur împrejur.

21

Cetățile seminției fiilor lui Beniamin, după familiile lor, erau: Ierihonul, Bet-Hogla, Emec-Chețiț,

22

Bet-Araba, Țemaraim, Betel,

23

Avim, Para, Ofra,

24

Chefar-Amonai, Ofni și Gheba; douăsprezece cetăți, și satele lor.

25

Gabaon, Rama, Beerot,

26

Mițpe, Chefira, Moța

27

Rechem, Iirpeel, Tareala,

28

Țela, Elef, Iebus, adică Ierusalimul, Ghibeat și Chiriat; patrusprezece cetăți, și satele lor. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor.

Iosua 19