Iosua 5

Iosua

Capitol 6

1

Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el.

2

Domnul a zis lui Iosua: ,,Iată, dau în mînile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași.

3

Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dînd ocol cetății odată. Așa să faci șase zile.

4

Șapte preoți să poarte înaintea chivotului șapte trîmbițe de corn de berbece; în ziua a șaptea, să înconjurați cetatea de șapte ori, și preoții să sune din trîmbițe.

5

Cînd vor suna lung din cornul de berbece, și cînd veți auzi sunetul trîmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși, și poporul să se suie, fiecare drept înainte.``

6

Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoți, și le -a zis: ,,Luați chivotul legămîntului, și șapte preoți să poarte cele șapte trîmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului.``

7

Și a zis poporului: ,,Porniți, înconjurați cetatea, și bărbații înarmați să treacă înaintea chivotului Domnului.``

8

Dupăce a vorbit Iosua poporului, cei șapte preoți cari purtau înaintea Domnului cele șapte trîmbițe de corn de berbece au pornit și au sunat din trîmbițe. Chivotul legămîntului Domnului mergea în urma lor.

9

Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților, cari sunau din trîmbițe, și coada oștirii mergea după chivot; în timpul mersului, preoții sunau din trîmbițe.

10

Iosua dăduse porunca aceasta poporului: ,,Voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul, și să nu vă iasă o vorbă din gură, pînă în ziua cînd vă voi spune: ,Strigați!` Atunci să strigați.``

11

Chivotului Domnului a înconjurat cetatea, și i -a dat ocol odată; apoi au intrat în tabără, și au rămas în tabără peste noapte.

12

Iosua s`a sculat cu noaptea`n cap, și preoții au luat chivotul Domnului.

13

Cei șapte preoți, cari purtau cele șapte trîmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului, au pornit și au sunat din trîmbițe. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor, și coada oștirii venea după chivotul Domnului; în timpul mersului, preoții sunau din trîmbițe.

14

Au înconjurat cetatea odată, a doua zi; apoi s`au întors în tabără. Au făcut acelaș lucru timp de șase zile.

15

În ziua a șaptea, s`au sculat în zorii zilei, și au înconjurat în acelaș fel cetatea de șapte ori; aceasta a fost singura zi cînd au înconjurat cetatea de șapte ori.

16

A șaptea oară, pe cînd preoții sunau din trîmbițe, Iosua a zis poporului: ,,Strigați, căci Domnul v`a dat cetatea în mînă!

17

Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea; dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentrucă a ascuns pe solii pe cari -i trimeseserăm noi.

18

Feriți-vă numai de ceeace va fi dat spre nimicire; căci dacă veți lua ceva din ceeace va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci.

19

Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fer, să fie închinate Domnului, și să intre în vistieria Domnului.``

20

Poporul a scos strigăte, și preoții au sunat din trîmbițe. Cînd a auzit poporul sunetul trîmbiței, a strigat tare, și zidul s`a prăbușit; poporul s`a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mîna pe cetate,

21

și au nimicit -o cu desăvîrșire, trecînd prin ascuțișul săbiei tot ce era în cetate, bărbați și femei, copii și bătrîni, pînă la boi, oi și măgari.

22

Iosua a zis celor doi bărbați cari iscodiseră țara: ,,Intrați în casa curvei, și scoateți din ea pe femeia aceea și pe toți ai ei, cum i-ați jurat.``

23

Tinerii, iscoadele, au intrat și au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei, și pe toți ai ei; au scos afară pe toți cei din familia ei, și i-au așezat afară din tabăra lui Israel.

24

Cetatea au ars -o împreună cu tot ce se afla în ea; numai argintul, aurul, și toate lucrurile de aramă și de fier le-au pus în vistieria casei Domnului.

25

Iosua a lăsat cu viață pe curva Rahav, casa tatălui ei, și pe toți ai ei; ea a locuit în mijlocul lui Israel pînă în ziua de azi, pentrucă ascunsese solii, pe cari -i trimesese Iosua să iscodească Ierihonul.

26

Atunci a jurat Iosua, și a zis: ,,Blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului! Cu prețul întîiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tînăr fiu al lui îi va așeza porțile!``

27

Domnul a fost cu Iosua, și i s`a dus vestea în toată țara.

Iosua 7