Exodul 31

Exodul

Capitol 32

1

Poporul, văzînd că Moise zăbovește să se pogoare de pe munte, s`a strîns în jurul lui Aaron, și i -a zis: ,,Haide! fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne -a scos din țara Egiptului, nu știm ce s`a făcut.``

2

Aaron le -a răspuns: ,,Scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre, și aduceți -i la mine.``

3

Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi, și i-au adus lui Aaron.

4

El i -a luat din mînile lor, a bătut aurul cu dalta, și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: ,,Israele! iată dumnezeul tău, care te -a scos din țara Egiptului.``

5

Cînd a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui, și a strigat: ,,Mîne, va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!``

6

A doua zi, s`au sculat dis de dimineață, și au adus arderi de tot și jertfe de mulțămire. Poporul a șezut de a mîncat și a băut; apoi s`au sculat să joace.

7

Domnul a zis lui Moise: ,,Scoală și pogoară-te; căci poporul tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului, s`a stricat.

8

Foarte curînd s`au abătut dela calea, pe care le -o poruncisem Eu; și-au făcut un vițel turnat, s`au închinat pînă la pămînt înaintea lui, i-au adus jertfe, și au zis: ,Israele! iată dumnezeul tău, care te -a scos din țara Egiptului!``

9

Domnul a zis lui Moise: ,,Văd că poporul acesta este un popor încăpățînat.

10

Acum, lasă-Mă; mînia Mea are să se aprindă împotriva lor: și -i voi mistui; dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare.``

11

Moise s`a rugat Domnului, Dumnezeului său, și a zis: ,,Pentru ce să se aprindă, Doamne, mînia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mînă tare?

12

Pentruce să zică Egiptenii: ,Spre nenorocirea lor i -a scos, ca să -i omoare prin munți, și ca să -i șteargă de pe fața pămîntului?` Întoarce-Te din iuțeala mîniei Tale și lasă-Te de răul acesta, pe care vrei să -l faci poporului Tău.

13

Adu-ți aminte de Avraam, de Isaac și de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jurîndu-Te pe Tine însuți: ,Voi înmulți sămînța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta, de care am vorbit, și ei o vor stăpîni în veac.``

14

Și Domnul S`a lăsat de răul, pe care spusese că vrea să -l facă poporului Său.

15

Moise s`a întors și s`a pogorît de pe munte, cu cele două table ale mărturiei în mînă. Tablele erau scrise pe amîndouă părțile, pe o parte și pe alta.

16

Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu, și scrisul era scrisul lui Dumnezeu, săpat pe table.

17

Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigăte, și a zis lui Moise: ,,În tabără este un strigăt de război!``

18

Moise a răspuns: ,,Strigătul aceasta nu -i nici strigăt de biruitori, nici strigăt de biruiți; ce aud eu, este glasul unor oameni cari cîntă!``

19

Și, pe cînd se apropia de tabără, a văzut vițelul și jocurile. Moise s`a aprins de mînie, a aruncat tablele din mînă, și le -a sfărîmat de piciorul muntelui.

20

A luat vițelul, pe care -l făcuseră ei, și l -a ars în foc; l -a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe fața apei, și a dat -o copiilor lui Israel s`o bea.

21

Moise a zis lui Aaron: ,,Ce ți -a făcut poporul acesta, de ai adus asupra lui un păcat atît de mare?``

22

Aaron a răspuns: ,,Să nu se aprindă de mînie domnul meu! Tu singur știi că poporul acesta este pornit la rău.

23

Ei mi-au zis: ,Fă-ne un dumnezeu, care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne -a scos din țara Egiptului, nu știm ce s`a făcut!`

24

Eu le-am zis: ,Cine are aur, să -l scoată!` Și mi l-au dat; l-am aruncat în foc, și din el a ieșit vițelul acesta.``

25

Moise a văzut că poporul era fără frîu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frîu, spre batjocura vrăjmașilor săi; -

26

s`a așezat la ușa taberii, și a zis: ,,Cine este pentru Domnul, să vină la mine!`` Și toți copiii lui Levi s`au strîns la el.

27

El le -a zis: ,,Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeți și străbateți tabăra dela o poartă la alta, și fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa.``

28

Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise; și aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor.

29

Moise a zis: ,,Predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentruca binecuvîntarea Lui să vină astăzi peste voi!``

30

A doua zi, Moise a zis poporului: ,,Ați făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul: poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru.``

31

Moise s`a întors la Domnul, și a zis: ,,Ah! poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Și-au făcut un dumnezeu de aur.

32

Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, șterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris -o!``

33

Domnul a zis lui Moise: ,,Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi șterge din cartea Mea.

34

Du-te dar, și du poporul unde ți-am spus. Iată, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua răzbunării Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!``

35

Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru că făcuse vițelul făurit de Aaron.

Exodul 33