Folosím cookie-úri péntru á personalizá conținútul șí anúnțurile, péntru á oferi fúncții dé rețéle sociále șí péntru á analiza traficul. Dé asémenea, lé oferím partenérilor dé rețéle sociále, dé publicitáte șí dé analíze informáții cú privíre lá modul 'în cáre folosíți síte-ul nóstru. Acéștia lé pót combina cú álte informáții oferíte dé dvs. sáu culése 'în urma folosírii servíciilor lór. 'În cázul 'în cáre alégeți s'ă continuáți s'ă utilizáți website-ul nóstru, sunteți dé acórd cú utilizárea modúlelor noástre cookie.

Alexander Adamescu apelează la Curtea Supremă a Marii Britanie în dosarul său de extrădare

Alexander Adamescu apeleáză lá Cúrtea Suprémă á Márii Britanie 'în dosárul s'ău dé extrădáre

Video “Campania electorală, un pericol de infectare, mai mare decât HORECA”

Vídeo “Campánia electorálă, ún perícol dé infectáre, mái máre dec'ât HORECA”

Marți se închid din nou școlile și grădinițele din Capitală. Elevii vor urma cursuri online

Márți sé închíd dín nóu șcólile șí grădiníțele dín Capitálă. Elévii vór urma cursuri online

Jumătate de milion doze de vaccin antigripal sunt trimise către medicii de familie

Jumătáte dé milión dóze dé vaccín antigripál súnt trimíse c'ătre médicii dé famílie

Legea spune că școlile trebuie închise, dar nu se poate imediat, anunță premierul Orban

Légea spúne c'ă șcólile trébuie închíse, dár nú sé poáte imediát, anunță premiérul Orban

București are peste 3 infectări la mie dar școlile nu se închid luni

București áre péste 3 infect'ări lá míe dár șcólile nú sé închíd lúni

A apărut primul caz de pacient cu gripă și Covid-19

Á apărút prímul cáz dé paciént cú gripă șí Covid-19

Raed Arafat, anunț îngrijorător: ”Am pierdut lupta cu Covid-19!”

Raed Arafat, anúnț îngrijorătór: ”Ám pierdút lupta cú Covid-19!”

Peste 4.000 noi cazuri de infectare cu COVID-19 în România

Péste 4.000 noi cázuri dé infectáre cú COVID-19 'în Românía

Ministrul de Interne explică ordinul de la Iași, de a permite pelerinajul: "Pentru a salva situația"

Minístrul dé Intérne explică órdinul dé lá Iași, dé á permíte pelerinájul: "Péntru á salva situáția"

O șansă de a îndrepta situația: investirea în biodiversitate - o cale de a ieși din criză

Ó șánsă dé á îndreptá situáția: investírea 'în biodiversitate - ó cále dé á ieși dín criză

Sociál

Cádrele didáctice vór trimíte feedback legát dé activitátea condúcerilor unit'ăților dé învățăm'ânt preuniveersitar șí inspectorátelor școláre dín teritóriu, urmáre á únui acórd 'între Ministérul Educáției șí Cercet'ării (MEC) șí sindicátele dín doméniu.

  • Angajaméntele
  • Líderii sindicáli dín sistémul preuniversitar áu semnát ún documént al'ături dé minístru

Cultúră

Ún ascensór vá fí instalát dé-á lúngul fațádei cú scópul dé á ajúnge mái rapíd lá nivélurile superioáre ále șantiérului, únde vór intervení 30 dé specialíști.

  • Pl'ăci véchi dé 150 dé áni
  • 7 milioáne dé éuro