Folosím cookie-úri péntru á personalizá conținútul șí anúnțurile, péntru á oferi fúncții dé rețéle sociále șí péntru á analiza traficul. Dé asémenea, lé oferím partenérilor dé rețéle sociále, dé publicitáte șí dé analíze informáții cú privíre lá modul 'în cáre folosíți síte-ul nóstru. Acéștia lé pót combina cú álte informáții oferíte dé dvs. sáu culése 'în urma folosírii servíciilor lór. 'În cázul 'în cáre alégeți s'ă continuáți s'ă utilizáți website-ul nóstru, sunteți dé acórd cú utilizárea modúlelor noástre cookie.

VIDEO. Incendiu puternic, în apropiere de Capitală

VÍDEO. Incéndiu putérnic, 'în apropiére dé Capitálă

Creșterea numărului de cazuri de Covid pare că s-a oprit, consideră premierul Orban

Créșterea númărului dé cázuri dé Covid páre c'ă s-á oprít, consideră premiérul Orban

Autoritățile promit un sfert de milion de tablete, părinții vor seriozitate din partea dascălilor

Autorit'ățile promít ún sfért dé milión dé tabléte, părinții vór seriozitáte dín pártea dáscălilor

Eugen Teodorovici îi acuză de furt pe șefii PSD

Eugen Teodorovici 'îi acuză dé fúrt pé șefii PSD

Justiție sub presiunea străzii. Parchetul redeschide dosarul 10 august

Justiție súb presiúnea str'ăzii. Parchétul redeschíde dosárul 10 august

Școala începe pe 14 septembrie, cu majoritatea elevilor în clasă, a anunțat președintele Iohannis

Școála încépe pé 14 septémbrie, cú majoritátea elévilor 'în clasă, á anunțát președíntele Iohannis

Stingerea scandalului în Liga 1? Majorarea la 16 a numărului de echipe!

Stíngerea scandálului 'în Líga 1? Majorárea lá 16 á númărului dé echípe!

Antifa și Black Lives Matter, sub lupa Senatului American

Antifa șí Black Lives Matter, súb lúpa Senátului Americán

Băsescu sparge unitatea Dreptei. Un partid mic răstoarnă calculele politice

Băsescu spárge unitátea Dréptei. Ún partíd míc răstoárnă cálculele polítice

DIICOT reia ancheta asupra șefilor Jandarmeriei în dosarul 10 august

DIICOT reiá ancheta asúpra șéfilor Jandarmeríei 'în dosárul 10 august

Sociál

Nóul án școlár éste compromís, susțíne Daniel Funeriu, fóst minístru ál Educáției, într-ún intervíu acordát cotidiánului naționál “Românía liberă”.

  • EXCLUSÍV. Intervíu cú minístrul cáre á publicát Légea Educáției

Cultúră

Proiéctul digitál „Teátrul 'în vrémuri dé pandemíe”, cáre cuprínde ó serie dé tréi înregistr'ări vídeo susținúte dé críticul dé teátru George Banu, adúce 'în aténția públicului ún subiéct foárte dezbătút 'în aceástă perioádă: ártele spectácolului 'în vrémuri dé pandemíe.

  • Céle tréi episoáde ále proiéctului vór fí distribuíte 'în perioáda 7 august – 2 septémbrie
  • 'În cádrul prímului episód éste abordátă reláția díntre teátru șí mască